Home / Opinion / Enver Shqipoja, ANTEU Shqiptar!

Enver Shqipoja, ANTEU Shqiptar!

Shkruan: Fadil SHYTI

Enver Shqipoja, ANTEU Shqiptar!

-Shkëlqeu në histori, Komandanti kolos i pamposhtur ushtarak komunisti anti-fashist.

-Ka léné gjurné té pashlyera djerse, gjaku dhe rrezeje:

Politikan dhe diplomat i shquar, komunist i vendosur, i brumosur thellé me ideté kombétare dhe m-l, qé KURDOHERÉ, ka ditur dhe ka guxuar té veprojé, të hidhej si Shqipoja né teoritë dhe veprimtaritë heroike.

-Ay, nuk ka hezituar qé, pérballé armiqve dhe tradhétaréve té vendit,të luftojé me pushké e pené; fuqishém dhe furishém si URAGAN té shpérthejé, té mbrojé té vértetén e hidhur té kombit shqiptar.

-Mé 1946, né Beograd, revizionistit dhe tradhétarit Tito, ia pérplasi né surrat:

“Kosova, éshté e Shqipérisé, ajo duhet t’ i kthehet asaj”.

-Mé 1947, né Paris, botés “demokratike”,-pra, fuqive té médha imperialiste, hapur pa dorashka u tha:

“Ju po pérpiqeni qé ta nxirni Shqipériné nga radha e shteteve té bllokut anti-fashist.

Ju, sikur nuk po e dini, apo qëllimisht po harroni:

-Shqipéria, gjaté LANÇ-re, i dha 28.000 déshmoré pér liri.

Shqipéria, u çlirua térésisht me forcat e veta, pa ndihmat e asnjé ushtrie té aleancés ushtarake anti-fashiste.

-Gjaku i shqiptarit, nuk béhet ujé!…

Ne, nuk lejojme qé, nga ASKUSH té shkilet gjaku i déshmoréve tané.

-Nése ju provoni, qé pérséri ta ricopétoni Shqipériné nga jugu dhe veriu; ne pérséri do té hyjmé né lufté”!

-Pas kétij diskutimi historik, pas késaj vendosmérie heroike té udhéheqésit té madh dhe té PPSH-sé, pa harruar té theksoj faktin qé, atéboté Shqipéria e kishte dhe ndihmén e pakursyer té J.V. Stalinit, Shqipérisé iu pranua botérisht merita e madhe e LANÇ-re.

-Shqipéria, vetém brenda njé 5 vjeçari, u pranua né OKB dhe né org, té tjera ndérkombétare.

Shqipéria, e kishte VOTÉN e saj, kurdoheré, né zhvillimin e çéshtjeve ndérkombétare.

Mos harroni!…

Shqipéria e vogél, me votén e saj, béri qé né OKB té pranohej Kina e madhe.

-Mé 1961 né Moské, ia pérplasi né surrat demaskimin pér tradhéti internacionaliste m-l, Nikita Hrushovit dhe klikés sé tij, té cilét Rusiné e madhe, e kishin kthyer né njé vend revizionist, pushtues pér shtetet socialiste, Rusia “né emér té sovranitetit té kufizuar” e kishte pushtuar Çekosllovakiné.

-Prandaj, Enveri dhe PPSH-ja, me vebdosméri e nxorén Shqipériné nga Traktati i Varshavés.

Ay, me fakte té pathyeshme u thoshte JO, “miqve” ndérkombétaré, dinaké-tradhétaré dhe armiqve gjakataré té kombit shqiptar!

ME ENVER SHQIPON!

…Gjysmé shekulli, qéndroi Vigan i pamposhtur,

Né beteja, pérballé armiqve dhe tradhétaréve.

Shqipëria Socialiste, me Enver Shqipon,

Shkélqeu, nga krenaria, e pamposhtur,

Madhëshore, me UNITET!…

Jeta e shqiptaréve, qe paqe e vërtetë.

14 Qershor, 2019

About admin

x

Check Also

VALLJA E NJERËZVE PA KURRIZ, ME SHPIRT ROBI E SHPIRT SERVILI

Shkruan: Gani Bajrami Si u krijua në Kosovë një klasë jo vetëm...