Home / Histori / A u detyrua Nikolla Tesla te leshoj vendlindjen e tij si te gjith shqiptaret per shkaqet historike te padrejta qe dihen?

A u detyrua Nikolla Tesla te leshoj vendlindjen e tij si te gjith shqiptaret per shkaqet historike te padrejta qe dihen?

Nga: Teuta Reka
lexim te kendshem……
Nikola Tesla ishte një shpikës, fizikant dhe inxhinier elektrik. Nikola Tesla ishte i përfshirë në fushën e inxhinierisë elektrike, veçanërisht inxhinierisë së energjisë elektrike dhe zhvillimin e rrymës alternative dyfazore.
Nikola Tesla lindi më 10 korrik 1856 në Smiljan (Kroaci), i cili në atë kohë i përkiste Austro-Hungarisë. Prindërit e Nikolas ishin Milutin dhe Gjuka Tesla, të cilët vinin nga Serbia e sotme jugperëndimore (Sanxhak). Deri në vitin 1912, shumica e shqiptarëve jetonin në këtë zonë të Serbisë, të cilët u dëbuan nga rajoni pas Luftërave Ballkanike dhe tërheqjes së osmanëve. Shumë duhej të ndryshonin emrat e tyre dhe u asimiluan me kalimin e kohës.
Në Serbi Nikola Tesla është një hero që të gjithë e njohin. Por shumë pak njerëz e dinë që Nikola Tesla kishte rrënjë shqiptare. Në një fotografi të vitit 1880 ju mund të shihni Nikola Tesla me një kostum / veshje shqiptare që ishte veshur në Shqipërinë veriore, Kosovë dhe gjithashtu në Sanxhak dhe që vishet edhe sot. Prindërit e morën këtë kostum me vete në Kroaci dhe më vonë ia dhanë djalit të tyre atje. Mbiemri i Nikollës “Tesla” as nuk tingëllon si serb. Sidoqoftë, serbët u siguruan herët që Nikola Tesla të hynte në historinë botërore si një shpikës “serb”.
Për shkak të persekutimit të shqiptarëve nga Sanxhaku në Serbinë jugperëndimore, shumë familje duhej të hiqnin dorë nga identiteti i tyre shqiptar. Sidoqoftë, disa kanë qenë në gjendje të ruajnë pjesërisht identitetin e tyre edhe sot e kësaj dite. Sot ka ende njerëz në Novi Pazar, Rozhaje, Plava, Gucia / Gusnije të cilët mund të flasin shqip dhe nuk e kanë humbur plotësisht identitetin e tyre.
!!!!!
Njerëzit tani bëni vetes pyetjen
A do të donte ndonjëherë një serb të fotografohej me veshje kombëtare shqiptare?
Dhe veçanërisht të famshëm me emra të mëdhenj!
https://www.ocnal.com/…/nikola-tesla-albanian-origin…
_____________
🇬🇧Was Nikola Tesla forced to leave his homeland like all Albanians for the unjust historical reasons known? nice reading ……
Nikola Tesla was an inventor, physicist and electrical engineer. Nikola Tesla was involved in the field of electrical engineering, especially electrical engineering and the development of two-phase alternating current.
Nikola Tesla was born on July 10, 1856 in Smiljan (Croatia), which at that time belonged to Austria-Hungary. Nikolas’s parents were Milutin and Gjuka Tesla, who came from present-day southwestern Serbia (Sandzak). Until 1912, most Albanians lived in this area of ​​Serbia, who were expelled from the region after the Balkan Wars and the withdrawal of the Ottomans. Many had to change their names and assimilate over time.
In Serbia Nikola Tesla is a hero that everyone knows. But very few people know that Nikola Tesla had Albanian roots. In a photograph from 1880 you can see Nikola Tesla in an Albanian costume that was worn in northern Albania, Kosovo and also in Sandzak and is still worn today. The parents took this costume with them to Croatia and later gave it to their son there. Nikolla’s last name “Tesla” does not even sound like a Serb. However, Serbs made sure early on that Nikola Tesla would go down in world history as a “Serbian” inventor.
Due to the persecution of Albanians from Sandzak in southwestern Serbia, many families had to give up their Albanian identity. However, some have been able to partially preserve their identity to this day. Today there are still people in Novi Pazar, Rozhaje, Plava, Gucia / Gusnije who can speak Albanian and have not completely lost their identity.
!!!!!
People now ask yourself the question
Would a Serb ever want to be photographed in Albanian national dress?
And especially celebrities with big names!
https://www.ocnal.com/…/nikola-tesla-albanian-origin…

About xhzeqiri

x

Check Also

Sot bëhen 24 vjet prej kur më 26 shtator 1998

Nga: Albin Kurti Sot bëhen 24 vjet prej kur më 26 shtator...